Нижний Новгород мужийн хөдөө аж ахуй эрхлэгчид газрын нөхөн сэргээлтийг хөгжүүлэхэд 140 сая рублийн татаас авчээ
Ярославль мужийн төмс, хүнсний ногооны ургац өнгөрсөн жилийнхээс бага байна
Бид таныг “Төмс хадгалах нууц. 1-р хэсэг"
Дон дээр хүнсний ногоо, төмс хураах нь гэрийн хэмжээнд хүрдэг
Ковид-19 нь дэлхийн төмсний зах зээлд нөлөөлдөг
Новгород муж нь төмс хураалтын хэмжээгээр Холбооны баруун хойд бүсэд тэргүүлдэг
Yandex. Хүнс "нь Москвагийн тариаланчдын зах зээлтэй хамтран ажиллаж эхлэв
ОХУ-ын McDonald's компани нь хог хаягдлыг тусад нь цуглуулах боломжтой бүх шинэ аж ахуйн нэгжүүдийг барих болно
Белая Дача-гийн хамтрагч Липецкийн үйлдвэрт томоохон хувьцаа эзэмшихийг хүсч байна
PepsiCo нь Москва мужид чипс үйлдвэрлэх шинэ шугам нээлээ
2020 он бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлд сайн жил байлаа. Газар тариалангийн улирлын үр дүн

Хууль эрх зүйн мэдээлэл

Настоящая Политика обработки персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО Компания «АГРОТРЕЙД», ИНН 5262097334 (далее — Администрация сайта), может получить о пользователе во время использования им сайтом https://potatosystem.ru/ (далее по тексту — «Сайт»), сервисами, службами, программами и продуктами Сайта (далее по тексту — «Сервисы»). Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках использования одного из Сервисов, распространяется на все Сервисы Сайта.

Сайтын үйлчилгээг ашиглах гэдэг нь тухайн хэрэглэгчийн энэхүү бодлого, түүнд заасан хувийн мэдээллийг боловсруулах нөхцөлийг болзолгүйгээр зөвшөөрсөн гэсэн үг юм; эдгээр нөхцлүүдтэй санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд хэрэглэгч Сайтын үйлчилгээг ашиглахаас татгалзах хэрэгтэй.

1. Сайтын удирдлагаас хүлээн авч боловсруулдаг хэрэглэгчдийн хувийн мэдээлэл.

1.1. Энэхүү бодлогын хүрээнд "хувийн хэрэглэгчийн мэдээлэл" гэдэг нь дараахь гэсэн үг юм.

1.1.1. Сайтын үйлчилгээг ашиглах явцад түүний тухай аливаа мэдээллийг шилжүүлэхдээ хэрэглэгч өөрөө бие даан гаргаж өгдөг хувийн мэдээлэл, үүнд:

  • овог, нэр, ивээн тэтгэгч;
  • холбоо барих мэдээлэл (имэйл хаяг, холбоо барих утасны дугаар);

1.1.2. Хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр суулгасан програм хангамжийг ашиглан IP хаяг, күүкигийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн хөтөч (эсвэл үйлчилгээнд ханддаг бусад програм) гэх мэт мэдээллийг ашиглах явцад сайтын үйлчилгээнд автоматаар шилжүүлэгдсэн өгөгдөл, цаг хугацаа. нэвтрэх, хүссэн хуудасны хаяг.

1.1.3. Үйлчилгээг ашиглахад шаардлагатай хэрэглэгчийн тухай, цуглуулах ба / эсвэл өгөх тухай бусад мэдээлэл.

1.2. Энэхүү бодлого нь зөвхөн сайтын үйлчилгээнд хамаарна. Сайтын удирдлага нь тухайн сайтад байгаа линк дээр дарах боломжтой гуравдагч этгээдийн сайтуудыг хянахгүй бөгөөд хариуцахгүй. Ийм сайтууд дээр хэрэглэгчид бусад хувийн мэдээллийг цуглуулах, хүсэлт гаргах боломжтой бөгөөд бусад үйлдлүүдийг хийж болно.

1.3. Сайтын удирдлага нь хэрэглэгчдийн өгсөн хувийн мэдээллийн үнэн зөв эсэхийг шалгадаггүй бөгөөд тэдний эрх зүйн чадамжид хяналт тавьдаггүй. Гэсэн хэдий ч, Сайтын удирдлага нь бүртгүүлэх хэлбэрээр санал болгосон асуудлаар хэрэглэгч найдвартай, хангалттай хувийн мэдээллийг өгдөг гэж үздэг бөгөөд энэхүү мэдээллийг өнөөг хүртэл хадгалдаг.

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах зорилго.

2.1. Сайтын удирдлага нь зөвхөн хэрэглэгчидэд үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай хувийн мэдээллийг цуглуулж хадгалдаг.

2.2. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглаж болно.

2.2.1. Сайтын үйлчилгээг ашиглах хүрээнд намыг тодорхойлох;

2.2.2. Хэрэглэгчийн хувийн үйлчилгээ үзүүлэх;

2.2.3. Хэрэглэгчийг сонирхож буй асуудлын талаар мэдээлэх;

2.2.4. Шаардлагатай бол хэрэглэгчидтэй холбоо барих, үүнд Үйлчилгээ ашиглахтай холбоотой мэдэгдэл, хүсэлт, мэдээллийг илгээх, хэрэглэгчээс ирсэн хүсэлт, өргөдлийг боловсруулах;

2.2.5. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, ашиглахад хялбар, шинэ үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.6. Нэрээ нууцалсан мэдээлэлд үндэслэн статистик болон бусад судалгаа хийх.

2.2.7. Сайт болон түүний түншүүдийн бусад саналын талаар мэдээлэл өгөх.

3. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг боловсруулах, түүнийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх нөхцөл.

3.1. Сайтын удирдлага нь хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг тодорхой үйлчилгээний дотоод журмын дагуу хадгалдаг.

3.2. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн тухайд түүний хувийн нууцыг чандлан хадгалдаг. Хэрэглэгч нь сайтын бүх хэрэглэгчдэд нээлттэй хандах үүднээс өөрийнхөө тухай мэдээллийг сайн дураараа өгдөг.

3.3. Сайтын удирдлага нь дараахь тохиолдолд хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх эрхтэй.

3.3.1. Хэрэглэгч ийм үйлдлүүдийг шууд хүлээн зөвшөөрсөн;

3.3.2. Шилжүүлэг нь тухайн хэрэглэгчийн тодорхой үйлчилгээг ашиглах, эсвэл хэрэглэгчидэд үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай байдаг. Зарим үйлчилгээг ашиглах үед хэрэглэгч хувийн мэдээллийнхээ тодорхой хэсгийг нийтэд нээлттэй болгохыг зөвшөөрч байна.

3.3.3. Шилжүүлгийг ОХУ-ын болон бусад төрийн байгууллага хуулиар тогтоосон журмын хүрээнд гаргаж байгаа;

3.3.4. Ийм шилжүүлэлт нь тухайн сайтад худалдах, эсвэл бусад эрх шилжүүлэх (хэсэгчлэн эсвэл хэсэгчлэн) хэлбэрээр явагддаг бөгөөд энэхүү бодлогын нөхцлийг дагаж мөрдөх үүргийг худалдан авагч хүлээн авсан этгээдэд шилжүүлсэн болно;

3.4. При обработке персональных данных пользователей Администрация Сайта руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ в действующей на момент применения редакции.

3.5. Дээрх хувийн өгөгдлийг боловсруулах нь хувийн өгөгдлийг холимог боловсруулалт (цуглуулах, системчлэх, хуримтлуулах, хадгалах, тодруулах (шинэчлэх, өөрчлөх), ашиглах, хувьчлах, хориглох, устгах) замаар явагдана.
Хувийн мэдээллийг боловсруулалтыг автоматжуулалтын хэрэгслийг ашиглан, тэдгээрийг ашиглахгүйгээр (цаасан дээр) хийх боломжтой.

4. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг өөрчлөх.

4.1. Хэрэглэгч өөрийн хүссэн хувийн мэдээллийг эсвэл хэсэгчлэн өөрчлөх, шинэчлэх, шинэчлэх боломжтой.

4.2. Хэрэглэгч мөн сайтын захиргаанд бичгээр хүсэлт гаргаж, түүний өгсөн хувийн мэдээллийг буцааж авах боломжтой.

5. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах арга хэмжээ.

5.1. Сайтын удирдлага нь хэрэглэгчдийн өгсөн хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авдаг.

5.2. Хувийн мэдээлэлд хандахыг зөвхөн Сайтын удирдлагын эрх бүхий ажилтнууд, гуравдагч талын компаниудын эрх бүхий ажилтнууд (ж.нь үйлчилгээ үзүүлэгчид) эсвэл бизнес түншүүд ашиглах боломжтой.

5.3. Сайтын админ нь хувийн мэдээлэлд хандах бүх ажилтан хувийн мэдээллийг нууцлах, хамгаалах бодлого баримтална. Мэдээллийн нууцлалыг хангах, хувийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор Сайтын удирдлага зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авахыг дэмждэг.

5.4. Хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

  • хувийн мэдээллийг боловсруулах талаархи орон нутгийн зохицуулалтыг боловсруулж батлуулах;
  • хувийн мэдээллийн аюулгүй байдалд аюул занал учруулах магадлалыг бууруулдаг техникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
  • мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын байдлын үе үе шалгалт хийх.

6. Нууцлалын бодлогын өөрчлөлт. Холбогдох хууль.

6.1. Сайтын захиргаа энэхүү Нууцлалын бодлогод өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Бодлогын шинэ хувилбар нь Сайтад нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно, хэрэв Бодлогын шинэ хувилбарт өөрөөр заагаагүй бол.

6.2. ОХУ-ын одоогийн хууль тогтоомж нь энэхүү Бодлогыг баримталж, Бодлогыг хувийн өгөгдлийг боловсруулахад ашиглахтай холбоотой үүссэн хэрэглэгч ба сайтын захиргааны хооронд хамаарна.

7. Санал хүсэлт. Асуулт ба санал.

Энэхүү бодлогын талаархи бүх санал, асуултыг сайтын захиргаанд бичгээр мэдэгдэх ёстой.

Тавтай морилно уу!

Профайл руу нэвтрэх

Хувийн мэдээллийг vзэх үүсгэх

Бүртгүүлэх талбаруудыг бөглөнө үү

Нууц үг давтана уу

Нууц үгээ шинэчлэх бол хэрэглэгчийн нэр эсвэл и-мэйл хаягаа оруулна уу.

Шинэ тоглуулах жагсаалт нэмэх